Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

 Laatste update 01/07/2019

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Ik: de gebruiker van de algemene voorwaarden, Desiree Bongenaar, eigenaar van Vlijmscherp Advies – gevestigd te Oegstgeest en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63446006.

Jij: ook wel de klant of deelnemer genoemd.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van mij, Desiree Bongenaar, Vlijmscherp Advies en alle producten of diensten die ik verricht. Dit betreft onder andere mijn (online) coaching, workshops, programma’s, trainingen en events. Door deze websites te gebruiken en of producten of diensten af te nemen stem je in met deze algemene voorwaarden. Ik behoud mij het recht deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen en/of te wijzigen.

Uitvoering van de overeenkomst

Jij mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Ik zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Ik heb een inspanningsverplichting richting jou, nooit een resultaatverplichting. Jij als klant of deelnemer bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering van jouw fysiek, emotioneel, mentaal en financieel welzijn. Keuzes en beslissingen die jij neemt voor jezelf en jouw bedrijf zijn altijd jouw eigen verantwoordelijkheid.

Betaling

Bij het eerste contact of via de website bij mijn online programma’s of andere (online of offline) producten of diensten, word jij op de hoogte gesteld van het dan geldende tarief van het gewenste product of dienst. Tevens wordt in dit contact de betalingswijze vermeld. Voor alle producten of diensten geldt dat deze voorafgaand aan de dienst zijn voldaan of een eerste overeengekomen betaaltermijn is voldaan op bankrekeningnummer NL50 RABO 0308 2907 63 ten name van Vlijmscherp Advies te Oegstgeest. Jij ontvangt daarvoor bij betaling voorafgaand aan de te leveren product of dienst een factuur. Wanneer betaling heeft plaatsgevonden, kan met een dienst/programma gestart worden.

Alle prijzen, zowel mondeling afgegeven als op mijn websites zijn exclusief 21% btw, tenzij expliciet anders vermeld.

Annulering en restitutie

Annulering voor één van mijn producten of diensten moet schriftelijk of per e-mail via contact@vlijmscherpadvies.nl gemeld worden bij mij. Jij behoudt het recht om binnen vijf werkdagen na aanmelding en/of aanbetaling deze weer in te trekken.

Voor gemaakte afspraken geldt het volgende:

  • Voor afspraken die binnen een individueel programma (1 op 1 coaching) vallen geldt dat er tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos een nieuwe afspraak gemaakt kan worden. Bij afzegging binnen 48 uur, kan geen aanspraak gedaan worden op de afspraak en wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
  • Voor een (online) training/workshop/event geldt dat bij annulering langer dan twee weken voor aanvang van de activiteit, restitutie van het betaalde bedrag plaatsvindt. Bij annulering daarna wordt 50% in rekening gebracht en bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de activiteit, blijft het gehele bedrag verschuldigd.
  • Voor afspraken die binnen een groepsprogramma vallen geldt dat bij annulering na de hierboven genoemde 5 werkdagen en langer dan 4 weken voor aanvang van de activiteit 50% in rekening wordt gebracht en bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de activiteit, blijft het gehele bedrag verschuldigd.
  • Bij voortijdig stoppen – na aanvang – op eigen verzoek, is er geen restitutie van het deelname tarief mogelijk. Ook niet als gekozen is voor een termijnbetaling.

Annulering door mij en leveringsvoorwaarden

Ik, Desiree Bongenaar, behoud mij het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht de datum, de aanvangstijd en of plaats van de activiteit te wijzigen. Indien er naar het oordeel van mij geen vruchtbare samenwerking mogelijk is, behoud ik mij het recht om voortijdig een traject te beëindigen. Indien je een achterstand in betaling hebt, dan ben ik gerechtigd mijn verplichtingen op te schorten.

Aansprakelijkheid

Ik ben nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan jou of jouw bedrijf is ontstaan door en of tijdens het gebruik van door en of namens mij geleverde producten of diensten. Daarnaast ben ik nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door mij geleverde diensten.

Vertrouwelijkheid

De door jou aan mij verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Zie hiervoor mijn privacy verklaring. Dit geldt voor alle informatie die als vertrouwelijk aan mij is verstrekt en voor alle informatie die redelijkerwijs als zodanig kan worden beschouwd. Alle informatie van jou wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld door mij.

Tevredenheid

Ik streef continu naar de best mogelijke kwaliteit. Wie klachten of suggesties heeft over een programma, product of dienst, kan deze aangeven via de mail contact@vlijmscherpadvies.nl.

Toepasselijk recht en geschillen

Indien er uit deze algemene voorwaarden geschillen voortvloeien dan streef ik ernaar deze in eerste instantie in onderling overleg met jou op te lossen. Mocht dit onverhoopt niet tot resultaat leiden, dan worden de geschillen aan de Nederlandse rechter voorgelegd. Op alle rechtsverhoudingen tussen mij en jou is Nederlands recht van toepassing.

Auteursrechten

De uitgereikte stukken, zoals teksten, thuisopdrachten, adviezen, oefeningen, cursusmaterialen, websiteteksten etc. zijn eigendom van mij, Desiree Bongenaar / Vlijmscherp Advies. Ze mogen alleen gebruikt worden door jou als de betreffende klant/deelnemer en niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of worden doorgegeven aan anderen.

Website

Ik besteed de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van mijn website www.vlijmscherpadvies.nl. Informatie vermeld op deze website wordt zo actueel mogelijk gehouden. Desondanks kan het gebeuren dat de aangeboden informatie op deze sites niet (meer) actueel zijn. Tarieven en veranderingen kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op mijn websites. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Aan de informatie op deze websites kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van mij dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

Wat goed dat je deze top 10 hebt aangevraagd, de aanmelding is gelukt! 

De mail met de link is onderweg naar jouw mailbox. Als hij niet binnen een paar minuten zichtbaar is kijk dan even in je spam box.

In deze checklist ga je ontdekken waar je nieuwe klanten vandaan kunt halen.

Maar als ik eerlijk ben weten we allebei dat je pas klanten kunt gaan aantrekken als je een perfect aanbod hebt. Een onweerstaanbaar aanbod met grote aantrekkingskracht voor jouw doelgroep. 

Zowel bij starters als bij ondernemers die al een tijdje bezig zijn zie ik het werven van klanten vaak mis gaan. Ze werpen zich vol op de marketing omdat er nu eenmaal geld in het laatje moet komen - en dat snap ik. Ze volgen webinars en trainingen met quick fixes - Facebook Hacks, Content schrijven of Zichtbaarheid - en gaan met de verworven kennis aan de slag. Om zich dan te realiseren dat ze niet de resultaten behalen die ze wel bij anderen (concurrenten) zien. Hoe komt dat nou?!? 

Omdat Hapsnap marketing nooit werkt.

Dit is wat succesvolle ondernemers allemaal goed doen; Ze hebben een strategie en ze zorgen ervoor dat de fundering van hun bedrijf ijzersterk staat voordat ze aan de marketing gaan beginnen - of eigenlijk, als onderdeel van hun marketing. Ze hebben een doordachte lanceerstrategie. De lanceerstrategie is onderdeel van mijn methode waarmee ik al vele jaren ondernemers help om hun impact en hun groei exponentieel te laten groeien. En het werkt!

Maar wat is dat nou precies, de fundering van jouw bedrijf? Voor een kennisondernemer zijn dit 3 hele belangrijke onderdelen:  

  1. Wie is jouw klant? En dan bedoel ik niet alleen demografisch (leeftijd, sekse, regio, etc) maar juist binnen jouw doelgroep, met wie kun jij het beste resultaat behalen? Want als jij maximaal resultaat kunt behalen voor jouw klant wordt jouw klant hier heel happy van maar zal je zelf ook heel veel bevrediging voelen.
  2. Wat is het probleem dat je oplost? Waar ligt jouw klant 's-nachts wakker van? Als jij een grote droom of een wens van een klant kunt waarmaken komen de klanten naar jou toe en kun je bovendien goede prijzen vragen.
  3. Hoe los jij het probleem van jouw klant op? Wat is jouw product? Wat is jouw unieke manier om jouw klant te helpen en hoe presenteer jij dit? Welke stappen neem jij met jouw klant om van nu (het probleem) naar de toekomst (de droom / de wens) te komen. Hoe zet je dit in de markt? En, heel belangrijk, wat is jouw marketing boodschap? Denk bijvoorbeeld aan Steve Jobs die verkocht geen IPod maar 1000 songs in your pocket. 

Als je de fundering goed neerzet zal jouw marketing eigenlijk vanzelf gaan. Je zult zien: jouw marketing wordt eenvoudiger, consistenter, goedkoper en je gaat er veel meer resultaat mee behalen. 

Ga dus met jouw fundering aan de slag! Marketing start niet met zichtbaarheid maar met een weloverdacht plan. Daar kan ik je verder mee helpen. Als je lid wordt van de besloten Facebook groep Marketing voor Coaches en Experts vind je daar veel groeitips en gelijkgestemde ondernemers die hetzelfde pad bewandelen als jij (en tegen dezelfde dingen aanlopen).

Veel plezier met de top 10!

 

Schrijf je hier in voor de 5 daagse challenge!

We gaan vanzelfsprekend zorgvuldig om met je gegevens. Voor meer info bekijk onze privacyverklaring.

Je hebt je succesvol ingeschreven en ontvangt een bevestigingsmail.

Share This